STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Ostvarene investicijeu nova osnovna sredstva, po karakteru izgradnje i tehničkoj strukturi, 2007.

Ukupno
Karakter izgradnje
Tehnička struktura
novi kapaciteti
rekon-strukcija, moderni-zacija, dogradnja i proširenje
održavanje nivoa postojećih kapacitea
građevinski radovi
oprema s montažom
ostalo
domaća oprema
uvozna oprema
475 603 128 252 170 126 177 225 111 446 187 096 174 696 2 365

Ostvarene investicijeu nova osnovna sredstva, po delatnostima, 2007.

Ukupno
Poljopri-vreda, lov i šumarstvo
Ribar-stvo
Vađenje ruda i kamena
Prera-đivačka industrija
Proizvodnja i snabdeva-nje el. energijom, gasom i vodom
Građevi-narstvo
Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala, itd
Hoteli i restorani
Saobraćaj, skladištenje i veze
Finansij-sko posredo-vanje
Aktivnosti u vezi s nekretni-nama, iznajmlji-vanjem i poslovne aktivnosti
Državna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje
Obrazo-vanje
Zdravst-veni i socijalni rad
Ostale komunalne, društvene i lične uslužne aktivnosti
475 603 110 118-- 255 211 40 785- 15 139- 8 003 1 634- 1 623 16 884 25 491 715

4300