STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Stanovništvo, prema starosti i polu, po popisu 2002

Pol
Ukupno
0-4 god.
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-29
35-39
40-44
45-49
50-54
55-59
60-64
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 i više god.
Nepoz- nato
S3558214311797207624942431219320562427247429632786177022082295204911845161864611189
M17331735912106312841252116610371198123315451462884100610228183641815320492
Ž182516968851013121011791027101912291241141813248861202127312318203351332679

Osnovni kontigenti stanovništva, po popisu 2002

Ukupno
Deca pred-školskog uzrasta (ispod 7 godina)
Deca školooba-veznog uzrasta (7-14)
Radni kontingent
Žene u fertil-nom periodu (15-49)
Stanov-ništvo staro 65 i više godina
Udeo radnog kontin-genta u ukupnom (%)
Udeo stan-ovništva starog 65 i više godina u ukup-nom (%)
svega
muško (15-64)
žensko (15-64)
35582212731772380212067117358323628766.8917.67

Stanovništvo, prema nacionalnoj ili etničkoj pripadnosti, po popisu 2002

Srbi
Crnogorci
Jugosloveni
Albanci
Bošnjaci
Bugari
Bunjevci
Vlasi
Goranci
Mađari
Makedonci
Muslimani
Nemci
Romi
Rumuni
Rusi
Rusini
Slovaci
Slovenci
Ukrajinci
Hrvati
Česi
Ostali
Neizjašnjeni i neopredeljeni
Regionalna pripadnost
Nepoznato
355822947724530512698-1157255106383917417531002182528242084682457

Stanovništvo prema polu i školskoj spremi, 2002

Pol Ukupno Bez školske spreme 1-3 razreda osnovne škole 4-7 razreda osnovne škole Osnovno obra-zovanje Srednje obra-zovanje Više obra-zovanje Visoko obra-zovanje Nepoznato
S 30 278 2 308 739 4 688 7 487 13 005 932 835 284
Ž 15 657 1 860 522 2 767 3 956 5 616 425 386 125

Stanovništvo, prema aktivnosti, 2002

Ukupno
Aktivno stanovništvo
Lica s ličnim prihodom
Izdržavano stanov-ništvo
Lica na radu/boravku u inostranstvu do 1 god.
svega
obavlja zanimanje
svega
na radu
članovi porodice
35 582 15 367 11 411 7 947 12 215 53 47 6

Stanovništvo prema bračnom stanju i polu, 2002

Ukupno
Muško
Žensko
svega
neože-njen
oženjen
udovac
razve-den
nepoz-nato
svega
neuda-ta
udata
udovi-ca
razve-dena
nepoz-nato
302781462143009063743458571565728899084301062153

Poljoprivredno stanovništvo, prema aktivnostima i polu, 2002

Poljoprivredno stanovništvo
Aktivno poljoprivredno stanovništvo
Izdržavano poljoprivredno stanovništvo
svega
žensko
svega
žensko
individualni poljoprivred- nici
svega
žensko
od toga
svega
žensko
doma-ćice
deca pred-školskog uzrasta
učenici osnov-nih škola
učenici srednjih škola
stu-denti
ostalo
3409154621158081475668129473819520933811653383

Domaćinstva prema broju članova, 2002

Ukupno
Domaćinstva
Prosečan broj članova domaćin-stva
sa 1 članom
sa 2 člana
sa 3 člana
sa 4 člana
sa 5 članova
sa 6 članova
sa 7 članova
sa 8 članova
sa 9 članova
sa 10 i više članova
124432647331122262599974513121331722.86

Porodice prema broju dece, 2002

Ukupno
Broj dece
Porodice s decom mlađom od 25 godina
Deca mlađa od 25 godina, ukupno
bez dece
1
2
3
4
5 i više
10 577 3 472 3 382 3 256 397 46 24 5 602 9 402

Vitalni događaji, 2008

Živorođeni
Umrli
Prirodni priraštaj
Umrla odojčad
Živo-rođeni uz stručnu pomoć
Lečeni pre smrti
Brakovi
broj
na 1000 stanov-nika
broj
na 1000 stanov-nika
broj
na 1000 stanov-nika
broj
na 1000 živo-rođenih
zaklju-čeni
razve-deni
25380547172-294-9227925351917046

Umrli, prema uzroku smrti, 2008

Ukupno
Uzrok smrti
zarazne i parazitarne bolesti
tumori
bolesti krvi, krvotvornih organa i poremećaji imuniteta
bolesti žlezda sa unutrašnjim lučenjem, ishrane i metabolizma
duševni poremećaji i poremećaji ponašanja
bolesti nervnog sistema i čula
bolesti sistema krvotoka
bolesti sistema za disanje
bolesti sistema za varenje
bolesti kože i potkožnog tkiva
bolesti mišićno-koštanog sistema i vezivnog tkiva
bolesti mokraćno-polnog sistema
trudnoća, rađanje i babinje
stanja u perinatalnom periodu
urođene nakaznosti, deformacije i hromozomske nenormalnosti
simptomi, znaci i patološki klinički i laboratorijski nalazi
povrede, trovanja i posledice delovanja spoljnih faktora
547-9614753442415-18-1-2417

Procenjen broj stanovnika, stanje 30.06.

1991
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
3818635439349223436633795331733249031811

Osnovni kontingenti i indikatori stanovništva

Ukupno stanovni- štvo
Osnovni kontingenti stanovništva
Očekivano trajanje života živorođene dece 2005-2007
radni (15-64)
punoletni (18 i više)
predškolski (0-6)
školooba- vezni (7-14)
fertilni (15-49)
prose- čna sta- rost
in- deks stare- nja
broj
%
broj

%

broj
%
broj
%
broj
%
muško
žensko
42.27118.942157867.832623882.4818625.8525568.03701922.0668.6674.76

534