STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Maloletna lica - korisnici socijalne zaštite, 2007.

Ukupno
Ugroženi porodičnom situacijom
S poreme-ćajima u ponašanju
Mentalno zaostali
Ometeni u fizičkom razvoju
S kombi-novanim smetnjama
Ostali korisnici usluga socijalne zaštite

Punoletna lica - korisnici socijalne zaštite, 2007.

Ukupno
Lica s poremeća-jima u po-našanju
Psihički i fizički ometena lica
Materijalno neobezbe-đena lica
Nezbrinuta lica
Ostarela lica
Ostala odrasla i ostarela lica korisnici usluga soc. zaštite

4298