STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Zaposleni, 2006.

Zaposleni2) Zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i organizacijama3) Privatni preduzetnici, lica koja samostalno obavljaju delatnost i zaposleni kod njih Broj zaposlenih na 1000 stanovnika
ukupno od toga žene, % ukupno zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i dr. organizac.
746441.158041660225175

Zaposleni, po sektorima delatnosti, 2006.

Ukupno Poljo-privreda, šumarstvo i vodo-privreda Ribarstvo Vađenje ruda i kamena Prera-đivačka indus-trija Proiz-vodnja el. energije, gasa i vode Građevi-narstvo Trgovina na veliko i malo, opravka Hoteli i restorani Saobraćaj, skla-dištenje i veze Finan-sijsko posredo-vanje Poslovi s nekretni-nama, iznaj-mljivanje Državna uprava i socijalno osiguranje Obrazo-vanje Zdravst-veni i socijalni rad Druge komunalne, društvene i lične usluge
58041039502469267052832371591826548535879

Struktura zaposlenih, 2006.

Ukupno Zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i organizacijama2) Zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i organizacijama2) Privatni preduzetni- ci, lica koja samostalno obavljaju delatnost i zaposleni kod njih
svega poljo-privreda, sumarstvo i vodopri-vreda ribarstvo vađenje ruda i kamena prerađi-vačka indust- rija proiz-vodnja el. energije, gasa i vode građe-vinar-stvo trgovina na veliko i malo, opravka hoteli i resto-rani saobraćaj, skladis-tenje i veze finan-sijsko posredo-vanje poslovi s nekret-ninama, iznajm-ljivanje drzavna uprava i socijalno osiguranje obrazo-vanje zdrav-stveni i socija-lni rad dr. komu-nalne, drus-tvene i lične usluge
100.077.813.90.10.033.10.30.97.10.45.00.80.23.66.54.81.122.2

Nezaposlena lica - stanje 31.12.2006.

Ukupno Prvi put traže zaposlenje Bez kvalifikacija2) Žene Na 1000 stanov-nika
svega % svega % svega %
6595308746.8244737.1308746.8199

4296