STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Maloletna lica - korisnici socijalne zaštite, 2006.

Ukupno Ugroženi porodičnom situacijom S poreme-ćajima u ponašanju Mentalno zaostali Ometeni u fizičkom razvoju S kombi-novanim smetnjama Ostali korisnici usluga socijalne zaštite
317179213310767

Punoletna lica - korisnici socijalne zaštite, 2006.

Ukupno Lica s poremeća-jima u po-našanju Psihički i fizički ometena lica Materijalno neobezbe-đena lica Nezbrinuta lica Ostarela lica Ostala odrasla i ostarela lica korisnici usluga soc. zaštite
1489415997764348-

4291