STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Zarade bez poreza i doprinosa - po zaposlenom, po sektorima delatnosti - januar - decembar 2006.

Ukupno Poljo-privreda, šumarstvo i vodo- privreda Ribarstvo Vađenje ruda i kamena Prera-đivačka industrija Proizvodnja el. energije, gasa i vode Građevi-narstvo Trgovina na veliko i malo, opravka Hoteli i restorani Saobraćaj, skladište-nje i veze Finansijsko posredo-vanje Poslovi s nekretni-nama, iznaj-mljivanje Državna uprava i socijalno osiguranje Obrazo-vanje Zdravstve-ni i socijalni rad Druge komunalne, društvene i lične usluge
1517512304--1369126272-14945-1255130860-22632202612290219296

4299