STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Ostvarene investicijeu nova osnovna sredstva, po karakteru izgradnje i tehničkoj strukturi, 2006.

Ukupno Karakter izgradnje Tehnička struktura
novi kapaciteti rekon-strukcija, moderni-zacija, dogradnja i proširenje održavanje nivoa postojećih kapacitea građevinski radovi domaća oprema uvozna oprema ostalo
5780624108651144575274023253788127257179219

Ostvarene investicijeu nova osnovna sredstva, po delatnostima, 2006.

Ukupno Poljopri-vreda, lov i šumarstvo Ribar-stvo Vađenje ruda i kamena Prera-đivačka industrija Proizvod-nja i snabdeva-nje el. energijom, gasom i vodom Građevi-narstvo Trgovina na veliko i trgovina na malo, opravka motornih vozila, motocikala, itd. Hoteli i restorani Saobraćaj, skladište-nje i veze Finansij-sko posredo-vanje Aktivnosti u vezi s nekretni-nama, iznajmlji-vanjem i poslovne aktivnosti Drzavna uprava i odbrana, obavezno socijalno osiguranje Obrazo-vanje Zdravst-veni i socijalni rad Ostale komunalne, društvene i lične usluzne aktivnosti
57806285226--6801646186530274205-3814317431-125816738914121188

4290