STATISTIKA OPŠTINE Odžaci

Statistički podaci o opštini su preuzeti iz statističkog godišnjaka Republičkog Zavoda za Statistiku Republike Srbije:

http://webrzs.statserb.sr.gov.yu/axd/index.php

 

Zaposleni, 2005.

Zaposleni2) Zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i organizacijama3) Privatni preduzetnici, lica koja samostalno obavljaju delatnost i zaposleni kod njih Broj zaposlenih na 1000 stanovnika
ukupno od toga žene, % ukupno zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i dr. organizac.
782338.962551568231185

Zaposleni, po sektorima delatnosti, 2005.

Ukupno Poljoprivreda, šumarstvo i vodoprivreda Ribarstvo Vađenje ruda i kamena Prerađivačka industrija Proizvodnja el. energije, gasa i vode Građevinarstvo Trgovina na veliko i malo, opravka Hoteli i restorani Saobraćaj, skladištenje i veze Finan-sijsko posredovanje Poslovi s nekretni-nama, iznaj-mljivanje Državna uprava i socijalno osiguranje Obrazovanje Zdravstveni i socijalni rad Druge komunalne, društvene i lične usluge
62551136702592257354151469922126750139685

Struktura zaposlenih, 2005.

Ukupno Zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i organizacijama2) Zaposleni u preduzećima, ustanovama, zadrugama i organizacijama2) Privatni preduzetnici, lica koja samostalno obavljaju delatnost i zaposleni kod njih
svega poljoprivreda, šumarstvo i vodopri-vreda ribarstvo vađenje ruda i kamena prerađivačka industrija proizvodnja el. energije, gasa i vode građevinarstvo trgovina na veliko i malo, opravka hoteli i restorani saobraćaj, skladištenje i veze finansijsko posredovanje poslovi s nekretninama, iznajmljivanje drzavna uprava i socijalno osiguranje obrazovanje zdravstveni i socijalni rad dr. komunalne, društvene i lične usluge
100.080.014.50.10.033.10.30.96.90.66.01.20.33.46.45.11.120.0

Nezaposlena lica - stanje 31.12.2005.

Ukupno Prvi put traže zaposlenje Bez kvalifikacija2) Žene Na 1000 stanovnika
svega % svega % svega %
6438318049.4236436.7312148.5190

532