Edukacija

Leksikon ekonomskih pojmova

Leksikon ekonomskih pojmova je spisak kljucnih termina (odrednica) potrebnih za pracenje osnovnih ekonomskih kretanja. Obradene odrednice objašnjene su strucno i citljivo i za laike prihvatljivo pa leksikon neekonomistima demistifikuje pojmove kao sto su „akcije“, „berza“, „brokeri i dileri“, „privatizacija“ i mnoge druge sa kojima se posebno gradani društava u tranziciji svakodnevno srecu. U leksikonu su obradene i one odrednice koje su za gradane još uvek interesantnije, kao sto su „inflacija“ i “devalvacija“.
A
 

ABC ANALIZA – postupak klasifikacije predmeta/artikala. Najcešce 20% predmeta sacinjava 80% vreednosti ili artikala. U postupku ABC analize utvrduju se koji su to predmeti/artikli.

ADMINISTRACIJA – oznacava u PREDUZETNištvima-preduzecima sve one osobe koje ne rade u funkciji proizvodnje. Rukovodeoci-direktori menedžeri spadaju u administraciju. Razvojni i istraživacki delovi rade sa modelima i oni ne spadaju u administraciju. Broj administracije u PREDUZETNištu/preduzecu obicno iznosi od 6 do 15% od ukupnog broja zaposlenih.

AKONTACIJA - je isplata izvršiocu odredenog iznosa novca pre završetka posla.

AKREDITIV - stavljanje na raspolaganje korisniku odredenog iznosa novca za unapred odredenu namjenu.

AKTIVA - ukupna vrednost imovine preduzeca.

AKUMULACIJA - podrazumeva u preduzecu nepotrošena novcana sredstva, za proširenje poslovne aktivnosti.

AKVIZICIJA- oznacava proces spajanja dva ili više privredna subjekata u jedan. Firma koja vrši akviziciju otkupljuje pravo vlasništva nad drugom firmom. U postupku akvizicije jedna firma prestaje s poslovanjem.

ALGORITAM- oznacava zbir kodiranih pravila i procedura za rešavanje odredenih problema. Algoritmom se problem rešava skupom pravila, instrukcija i postupaka

AMORTIZACIJA - pojam koji u knjigovodstvu oznacava postupak stalnog smanjenja neke od stavki aktive (imovine preduzeca). Namena amortizacije je zamena potrošenih sredstava preduzeca za nova. Ako se radi o osnovnim sredstvima ona se najcišce amortiziraju u skladu sa zakonskim propisima.

ANALITICAR – osoba koja u bankama, brokerskim i savetnicko investicionim firmama obavlja procene imovine preduzeca i daje procenu vrednosti deonica/poslovnih udela.

ANALITICKA KNJIGOVODSTVA- oznacava analiticku razradu nekih zbirnih racuna glavne knjige

ANALIZA - istraživanje u kojem se pojava rastavlja na svoje sastavne delove

ANALIZA TROŠKOVA I KORISTI-je postupak u kojemu se uzimaju u obzir troškovi i koristi nekog projekta. Analiza se primenjuje kod odlucivanja o prihvatljivosti nekog projekta

ANALIZA BILANSA - je metoda kojom se bilans preduzeca rašclanjuje i komparativno uporeduje sa svojim sastavnim delovima.

ANKETA- oznacava istraživanja koja se najcešce provode u pisanom obliku. U anketi se utvrduje uzorak ispitanika i svakome se daje upitnik koji ispunjava anketar ili ispitanik

ANUITET - oznacava ratu otplate kredita po amortizacionom planu

APLIKATIVNI SOFTVER - skup gotovih programa za primenu na racunaru

APRECIJACIJA-predstavlja porast vrednosti imovine. Suprotni pojam je deprecijacija.

ARBITRAŽA – predstavlja nedržavni organ kojem stranke sporazumno poveravaju donošenje odluke za rešavanje njihovog spora.

ASORTIMAN - izbor robe ili usluga koje se tržištu nude na prodaju

AUTORIZIRANE DEONICE (odobrene)- predstavlja unapred odobreno izdavanje deonica u skladu sa Zakonom o trgovackim društvima do 50% osnovnog kapitala

AUTORSKI UGOVOR - predstavlja ugovor kojim autor prenosi na druge osobe pravo korišcenja svojeg dela

AUTORSKO DELO – oznacava intelektualno stvaralaštvo jedne ili više osoba.

B

BAJT - skup od 8 bitova putem kojih se predstavljaju slova, brojevi i instrukcije racunaru

BANKA - finansijska institucija koja prima i pozajmljuje novac i placa za njega kamate

BARIRANI CEK - je cek koji je sa prednje strane precrtan dvema paralelnim crtama. Imalac ga može naplatiti samo preko banke. Isplata se vrši prenosom sa žiro-racuna trasanta na žiro-racun korisnika.

BAZA PODATAKA - predstavlja skup datoteka podataka koje se koriste u procesu poslovanja korisnika.

BAZA ZNANJA- skup znanja i veština o nekom podrucju nauke. Baze znanja sastavni su elementi ekspertnih sistema za donošenje odluka.

BBS - (Bulletin board system) komunikacijsko informacioni sistem uz korišcenje racunara i modema i telefona za razmenjivanje podataka, informacija i elektronske pošte

BILANS STANJA - oblik prikazivanja sredstava i izvora sredstava preduzeca na odredeni dan.

BILANCA USPEHA - racun dobiti i gubitka.

BIT - oznacava najmanju jedinicu kolicine informacija. Vrednost bita može biti "nula" ili "jedan"

BLAGAJNA - oznacava u firmi mesto gde se obavlja poslovanje s gotovim novcem i vrednosnim papirima

BLAGAJNICKA ISPLATNICA-dokument kojim se evidentira izlaz gotovog novca u blagajnu

BLAGAJNICKA UPLATNICA-dokument kojim se evidentira ulaz gotovog novca u blagajnu

BROKER - naziv za osobu koja posreduje u kupovini i prodaji vrednosnih papira, robe, deviza, usluga i derivata vrednosnih papira.

BRUTO BILANS- oznacava rekapitulacioni kumulativni pregled prometa konta glavne knjige

BRUTO DOBIT - oznacava vrednost prodaje umanjenu za troškove prodaje i proizvodnje

BERZA - mesto na kojemu se trguje robom i uslugama po pravilima berze.

BERZA VREDNOSNIH PAPIRA- mesto na kojemu se trguje vrednosnim papirima. Takva mjesta trgovanja pod nadzorom su financijskih institucija države.

BERZOVNA VREDNOST DEONICKOG DRUŠTVA- cena po kojoj se na berzi prodaju i kupuju deonice deonickog društva

BUSINESS - pojam koji obuhvaca svaku privrednu aktivnost.

C

CARINA – novcana vrednost koja se naplacuje na robu ili usluge pri prelazu državne granice.

CARINSKA UNIJA- podrucje više država u kojima se medusobno ne naplacuju carine

CASH-FLOW- oznacava tok gotovine u poslovanju preduzeca

CENTAR ODGOVORNOSTI – u preduzecima oznacava mesto gde se prate svi troškovi i prihodi. Rukovodeoci tog centra snose odgovornost za njegovo poslovanje

CENTRALIZACIJA - oznacava pojam u organizaciji u kojem sve odluke donosi vrhovno rukovodstvo. Centralizovano upravljanja uspešno je u malim PREDUZETNickim firmama.

CERTIFIKAT - uverenje - potvrda o kontrolisanom kvalitetu robe ili usluge

CESIJA - prenos potraživanja sa dosadašnjeg na novog dužnika

CENA - oznacava novcani iznos po kojem se prodaje neka roba.

CENA VELEPRODAJNA-oznacava cenu po kojoj maloprodajna trgovina kupuje robu

CENA KOŠTANJA - oznacava u preduzecu ukupne troškove za proizvodnju nekog proizvoda

CILJEVI - u organizacijama oznacavaju buduce stanje u koje organizacija treba da dode nakon odredenog vremenskog perioda.

CONSULTING (poslovni) - savetodavne usluge PREDUZETNicima ili preduzecima koje pružaju strucne osobe.

C

CEK - je pisani nalog izdavaoca banci da naznacenoj osobi isplati odredenu svotu sa njegovog racuna.

CEKOVNA KARTICA - predstavlja dokumenat koji banka izdaje vlasniku racuna za dokazivanje prava raspolaganja svojom imovinom.

CISTI NOVCANI TOK - prestavlja razliku izmedu novcanih primanja i izdataka u odredenom vremenskom razdoblju.

D

DATOTEKA - organizovani podaci o slicnom pojmu. Niz datoteka sacinjava bazu podataka.

DECENTRALIZACIJA- nacin organizacije sistema rukovodenja u preduzecima, organizacijama i institucijama. U procesu decentralizacije prenose se ovlašcenja na niže organizacijske celine ili rukovodeoce

DEFLACIJA - oznacava pad opšteg nivoa cena. Pad cena pracen je i padom zaposlenosti i bruto društvenog proizvoda

DELEGIRANJE- oznacava prenos ovlašcenja na podredene osobe.

DEPOZIT- oznacava polaganje novca u banku ili štedeonicu.

DEVALVACIJA - oznacava smanjenje vrednosti neke valute u odnosu prema nekoj cvrstoj valuti ili vrednosti zlata.

DEVIZA - svako placanje i potraživanje u medunarodnoj trgovini

DEONICA - je vrednosni papir koji predstavlja potvrdu o idealnom delu vlasništva deonickog društva. Razlikujemo redovne i povlašcene deonice. Povlašcenim deonicama ostvaruju se odredena prava u pitanjima raspodele dobiti ili upravljanja deonickim društvom. Deonice glase na ime ili donosioca.

DEONICA BEZ PRAVA GLASA- obicno su to povlašcene deonice koje umesto prava glasa predstavljaju instrument financiranja. povlašcene deonice nose obicno fiksnu dividendu

DEONICAR - je vlasnik deonice. Osoba koja osigurava udeo u dobiti deonickog društva, a u slucaju likvidacije, u likvidacionoj masi društva nakon što su podmireni interesi dužnika.

DEONICARSKI KAPITAL – oznacava ukupnu vrednost izdatih deonica

DEONICKA KNJIGA - predstavlja evidenciju deonica i deonicara u obliku knjige, registra ili programa na racunaru.

DILER - naziv za osobu ili firmu koja trguje/posluje vrednosnim papirima u cilju stvaranja dobiti

DEONICKO DRUŠTVO - je trgovacko društvo u kojem clanovi (deonicari) sudeluju sa ulozima u osnovnom kapitalu podeljenom na deonice. Deonicari ne odgovaraju za obaveze društva.

DIREKTOR - osoba u preduzecu odgovorna za vodenje poslova i rukovodenje. Direktor je clan uprave trgovackog društva i predstavlja i zastupa preduzece izvan njega.

DIVIDENDA - deo dobiti preduzeca koji se isplacuje deonicarima. Visinu dividende odreduje skupština deonickog društva. Obicno se visina dividende odreduje u procentualnoj vrednosti od vrednosti deonice.

DNEVNICA - novcani iznos izvršioca za službeno putovanje.

DNEVNIK - je poslovna knjiga u koju se hronološkim redom knjiže sve poslovne promene.

DOBAVLJAC - je poslovni partner koji preduzecu isporucuje robu ili usluge.

DOBIT - oznacava razliku izmedu ukupnih prihoda i ukupnih rashoda preduzeca.

DRUŠTVO - privredna organizacija koja obavlja odredenu poslovnu delatnost

DRUŠTVO KAPITALA - oznacava oblik organizacije PREDUZETNištva u koji njegovi clanovi unose svoj kapital i snose rizik do visine uloženog kapitala.

DRUŠTVO S OGRANICENOM ODGOVORNOŠCU - je trgovacko društvo u koje jedna ili više pravnih ili fizickih osoba ulažu osnovne uloge kojima ucestvuju u unapred dogovorenom osnovnom kapitalu. Osnovni ulozi ne moraju biti jednaki. Clanovi društva ne odgovaraju za obaveze društva.

DUG - oznacava novcani iznos koji dužnik mora podmiriti

DUŽNIK- oznacava fizicku ili pravnu osobu koja duguje odredeni novcani iznos.

E

EFIKASNOST - ukupni pokazatelj delotvornosti rada izražen u produktivnosti, ekonomicnosti i rentabilnosti.

EKOLOGIJA - oznacava naucnu oblast koja se bavi uticajem na prirodu.

EKONOMICNOST - datim sredstvima ostvariti maksimalno moguci rezultat

EKONOMETRIJA- podrucje ekonomskih nauka koje u svojim istraživanjima i analizama koristi statistiku, matematiku, ekonomsku teoriju i empirijske podatke.

EKONOMIKA PREDUZECA /FIRME - oznacava nauku koja proucava poslovanje preduzeca - PREDUZETNištva

EKONOMIJA- privreda

EKONOMIJA PONUDE- oznacava koncepciju prema kojoj su za ekonomski rast glavni resursi faktora ponude rad i kapital.

EKSPERTNI SISTEM - oznacava niz racunarskih programa koji omogucuju prikupljanje i obradu znanja. Svaki ekspertni sistem poseduje bazu znanja, pravila i metode za zakljucivanje i komuniciranje sa korisnicima.

ELEKTRONSKA KNJIGA – oznacava knjigu koja se nalazi na elektronskim medijima i koja omogucuje prenos korišcenjem telematskih uredaja

ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA - oznacava prenos poruka i podataka korišcenjem telemakomunikacionih uredaja

ELEKTRONICKA POŠTA – prenos poruka i podataka do drugog korisnika korišcenjem racunara.

EMISIJA - u deonickim društvima oznacava novo izdavanje deonica ili obveznica.

ESKONTNA STOPA - oznacava kamatnu stopu narodne banke na odobrene kredite.

ETIKA- oznacava skup moralnih vrednosti, nacela i shvatanja koje važe u društvu.

F

FAKTURA = racun

FAKTORI PROIZVODNJE-predstavlja resurse koji se koriste u proizvodnji. To su rad, zemlja, kapital i PREDUZETNištvo.

FINANCIJSKA FUNKCIJA - oznacava poslovnu funkciju u preduzecu koja osigurava pribavljanje i plasman financijskih sredstava.

FINANCIJSKI IZVEŠTAJ - oznacava pisanu prezentaciju o financijskom stanju u preduzecu. OsnovnI finansijskI izvještaji su bilans, racun dobitka i gubitka, izveštaj o zadržanom dobitku i izveštaj o promenama u finansijskom položaju.

FIKSNI TROŠKOVI - predstavljaju troškove u preduzecu koji ne reaguju na povecanje ili smanjenje iskorišcenosti kapaciteta.

FIRMA - ime ili naziv pod kojim preduzetništvo posluje.

FRANŠIZING - je ugovorni odnos u kojem jedna strana uz naknadu ustupa drugoj da u poslovanju koristi njezino ime, proizvode i usluge, i daje mu potrebne usluge u vezi s tim korišcenjem.

G

GOODWILL- oznacava nevidljivu vrednost organizacije koja se procenjuje na osnovu njenog ugleda i poslovanja na tržištu

GLAVNA KNJIGA - je poslovna knjiga koja se sastoji od racuna na koje se knjiže stanja i promene sredstava i obaveza prema izvorima sredstava, rashodi i prihodi i rezultat poslovanja.

GOTOVINSKO PLACANJE- oznacava placanje robe ili usluga gotovim novcem.

GRUPNA NORMA- oznacava normu postavljenu za grupu radnika.

GUBITAK - predstavlja negativni poslovni rezultat preduzeca ostvaren u odredenom periodu godine. Rashodi preduzeca veci su od prihoda.

H

HARDVER (HARDWARE) - predstavlja materijalni deo informacionog sistema. U hardver ubrajamo racunar, štampac, monitor, itd.

HIJERARHIJA - oznacava princip rukovodenja u kojem postoji odnos nadredenosti i podredenosti rukovodioca i izvršilaca. Hijerarhijskim sistemom zadaci se prenose na sve nivoe organizacije.

HIPERINFLACIJA - oznacava visoku inflaciju u kojoj cene rastu u tijeku jedne godine više od 500 odsto godišnje.

HIPOTEKA - oznacava pravo zaloga u korist dužnika na nekretnini dužnika za otplatu kredita. Hipoteka se upisuje u zemljišne knjige.

HOLDING PREDUZECE - pod ovim pojmom podrazumevamo preduzece koje ima u potpunom ili vecinskom vlasništvu drugo preduzece.

I

INFLACIJA - predstavlja rast cena proizvoda i usluga.

INFORMACIJA - predstavlja protumaceni podatak

INFORMACIONA TEHNOLOGIJA (IT) - oznacava proces prikupljanja, obrade, pamcenja i prenos informacija putem racunara.

INFORMACIONA PISMENOST – oznacava pojam koji podrazumeva sposobnost i znanje za korišcenje informacione tehnologije.

INOVACIJA - je unošenje promena u proizvode i usluge.

INTERNET – oznacava javnu komunikacionu mrežu za racunare. Na internet se korisnici povezuju korišcenjem racunara i modema i dolaze do potrebnih podataka i informacija. Za pronalaženje potrebnih podataka potrebno je raspolagati internet adresom.

INTRANET- LOKALNA MREŽA

INVESTICIJA - ulaganje novcanih sredstava u novu imovinu preduzeca. Investicije se dele na neto i bruto investicije.

INVESTITOR - PREDUZETNik ili preduzece koje ulaže u privredne ili uslužne delatnosti.

ISPLATA - predstavlja svaku isplatu novcanih sredstava

IZVEŠTAJ - oznacava pisanu prezentaciju cinjenica u vezi sa preduzetim aktivnostima.

IZVOD- predstavlja pisanu informaciju o stanju racuna kod banke ili zavoda za platni promet

IZUM - predstavlja novitet u tehnici.

J

JAVNI DUG - oznacava ukupne državne obaveze prema njezinim vjerovnicima

JAVNI RADOVI - oznacava izgradnju objekata od društvenog interesa

JAVNO PREDUZECE - vrsta preduzeca koje osniva država u delatnostima koja su od opšteg javnog interesa.

JAVNO TRGOVACKO DRUŠTVO - je trgovacko društvo u kojem se udružuju dve ili više osoba zbog trajnog obavljanja delatnosti pod zajednickom firmom, a svaki clan društva odgovara dužnicima neograniceno solidarno celom svojom imovinom. Clan društva može biti svaka fizicka ili pravna osoba.

JOINT VENTURE - oznacava zajednicke poslovne poduhvate fizickih ili pravnih osoba

K

KALKULACIJA - je racunski postupak za dobijanje cene nekog proizvoda ili usluge. Kalkulacija u PREDUZETNištvu predstavlja uslovet za donošenje kvalitetnih poslovnih odnosa.

KALO - predstavlja gubitak na težini robe zbog njenih svojstava.

KAMATA - predstavlja cenu za upotrebu tudih novcanih sredstava.

KAPACITET - je sposobnost sredstava za rad za proizvodnju odredenih ucinaka.

KAPITAL - je novac koji se ulaže u PREDUZETNicke poduhvate i predstavlja vlasnicku glavnicu. Razlikujemo sopstveni i tudi kapital. Kapital pozajmljuju banke, preduzeca i pojedinci. Na pozajmljeni kapital placa se kamata.

KNJIGA DEONICA - predstavlja evidenciju deonicara i deonica u obliku knjige.

KNJIGOVODSTVO - predstavlja evidenciju poslovnih dogadaja. Razlikujemo jednostavno i dvojno knjigovodstvo. U jednostavnom knjigovodstvu svaki poslovni dogadaj samo se jednom evidentira. U dvojnom knjigovodstvu svaki poslovni dogadaj dvostruko se evidentira na dva razlicita konta.

KNJIGOVODSTVENE ISPRAVE - predstavljaju svu dokumentaciju kojom se dokazuju poslovni dogadaji.

KOMANDITNO DRUŠTVO - je trgovacko društvo u koje se udružuju dve ili više osoba radi trajnog obavljanja delatnosti pod zajednickom tvrtkom od kojih najmanje jedna odgovara za obaveze društva solidarno i neograniceno cijelom svojom imovinom (komplementar), a najmanje jedna odgovora za obaveze društva samo do iznosa odredenog imovinskog uloga u društvo (komanditar).

KOMPJUTER – racunar

KOMUNIKACIJA - oznacava razmenu informacija, podataka, mišljenja i osecaja.

KONCERN - ako se vladajuce i jedno ili više zavisnih društava objedine jedinstvenim vodenjem od strane vladajuceg društva ona cine koncern, a pojedinacna društva su društva koncerna. Pretpostavlja se da zavisno i vladajuce društvo cine koncern.

KONTO (racun)- oznacava šifru poslovnog dogadaja ili pojedinih oblika imovine, obaveza i kapitala.

KONTROLA - oznacava sistem postavljenih standarda i ciljeva za pracenje aktivnosti i ucinaka prema postavljenim planskim zadacima i ucincima.

KREATIVNOST - predstavlja sposobnost razvijanja nove ideje koja može dovesti do novog proizvoda ili usluge

KREDIT - predstavlja iznajmljivanje novcanih sredstava uz vracanje glavnice i placanje kamate.

KRIZA- podrazumeva drastican pad proizvodnje i povecanja stepena zaposlenosti iznad 20%. Krizu karakterše i velika inflacija.

KUPAC - je fizicko ili pravno lice koje aktom kupoprodaje preuzme robu.

KUPOVINA NAJMOM – oznacava nacin kupovine na obroke. Vlasništvo nad robom prelazi na kupca otplatom zadnjeg obroka.

L

LANAC ZAPOVEDANJA - HIJERARHIJA

LICENCA - oznacava dozvolu nosioca odredenog prava industrijskog vlasništva nekom pravnom ili fizickom licu za korišcenje tog prava

LICITACIJA - predstavlja oblik kupoprodaje uz javno nadmetanje

LIKVIDNA SREDSTVA - oznacava imovinu kojom se može slobodno raspolagati u odredenom roku

LIKVIDNOST- oznacava odnos izmedu raspoloživih sredstava i pristiglih obaveza.

LIZING (LEASING) - je poslovni odnos davanja u najam odredene stvari uz mogucnost otkupa stvari na kraju najma.

LOKALNA MREŽA-INTRANET – oznacava povezivanje racunara u istoj prostoriji ili unutar PREDUZETNištva na jednoj ili više lokacija. Racunari se povezuju komunikacijskim kablovima i posebnim programima koja se nalaze u operativnom sistemu.

M

MENADŽER - oznacava profesionalnog rukovodioca u PREDUZETNištvu. Menadžer vodi PREDUZETNištvo/preduzece u ime vlasnika prema postavljenom cilju.

MENEDŽMENT - oznacava proces maksimalnog iskorišcenja i upotrebe raspoloživih resursa.

MARKETING - pojam koji oznacava ukupnu aktivnost prodavaca prema kupcima.

MARŽA - je razlika izmedu prodajne i nabavne cene. Iz marže se pokrivaju svi troškovi trgovine. Najcešce se racuna kao procenat od nabavne cene.

MATERJAL - oznacava sve predmete koji imaju odredenu vrednost u proizvodnji ili potrošnji.

MATERJALNA ULAGANJA- oznacava ulaganja (investicije) u trajne oblike imovine.

MEÐUNARODNI RACUNOVODSTVENI STANDARDI - znace primenu medunarodno usvojenih racunovodstvenih nacela u prezentiranju financijskih izvješca s ciljem da se omoguci što veca medunarodna komparabilnost tvrtki.

METODOLOGIJA –oznacava naucni postupak kojim se dolazi do potrebnih saznanja, informacija, znanja ili veština.

MISIJA- oznacava razlog postojanja firme. Misijom se definiraju podrucja interesa osnivaca i preduzetnika poslovnih pothvata.

MENICA - predstavlja vrednosni papir izdavaca menice, usmeren ka odredenoj osobi i potpisan od izdavaca da ce odredenoj osobi isplatiti odredenu svotu novca na odredeni datum. Menica se može izdati po videnju, na odredeno vreme po videnju, na odredeno vreme od dana izdavanja i na odredeni dan.

MOC- oznacava mogucnost pokretanja aktivnosti grupe ili tima. Moc može biti formalna, zasnovana na pravu organizacije, ili neformalna, zasnovana na sposobnostima ili ugledu nekog lica.

MODEL - predstavlja jednostavni prikaz odredenog stvarnog sistema. U preduzetništvu se modeli koriste za poslovne planove, predvidanja, planiranja i izrade scenarijuma.

MODEM - oznacava uredaj za prenos podataka putem telefonskih veza

MOTIVACIJA- oznacava pojam koji proizilazi iz poriva, potrebe i težnje lica. Teorije motivacije zasnivaju se na konceptu zadovoljenja ljudskih potreba jer one uticu na veci deo ljudske aktivnosti.

MULTIMEDIJA – oznacava kombinaciju razlicitih medijuma kao što su slika, tekst, zvuk i video spotovi. Multimedija koristi multimedijsku tehnologiju koja je obicno upravljana racunarom sa multimedijskim softver/programima. Multimedija se koristi u podrucjima ucenja, istraživanja i zabave. Multimedijski programi mogu biti linearni koji znace samo gledanje i citanje podataka i informacija. Programi u multimediji mogu biti i interaktivni što omogucava korisniku licno upravljanje kroz programe.

MULTIMEDIJA PC RACUNAR – oznacava takvav racunar koji omogucava reprodukciju zvuka, slike i video spotova. Multimedijski racunari uvek raspolažu sa kompakt diskom (CD), zvucnicima, mikrofonom i velikom memorijom od minimalno 32 MB RAM-a.

b

NADZORNI ODBOR - nadzire vodenje poslova društva (deonickog društva). Nadzorni odbor može pregledavati i ispitivati poslovne knjige i dokumentaciju društva, blagajnu, vrednosne papire i druge stvari. Nadzorni odbor podnosi skupštini pisani izvještaj o obavljenom nadzoru.

NAGRAÐIVANJE - oznacava sistem za motivisanje rada kako bi se postigli veci ucinci. Rad se nagraduje prema utrošenom vremenu, prema ostvarenom ucinku ili kombinovano

NAKNADA - oznacava novcanu protivvrednost za izvršeni rad ili korišcenu uslugu.

NEFORMALNA TRŽIŠTA - podrazumeva mesta gde se obavlja trgovina vrednosnim papirima firmi koje nemaju kotaciju svojih vrednosnih papira na berzi.

NEMATERJALNA ULAGANJA - oznacava ulaganje (investicije) u nematerjalne oblike imovine (patenti, licencna prava).

NOMINALNA VREDNOST DEONICE – oznacava vrednost na koju deonica glasi. Nominalna vrednost piše na deonicama.

NOMINALNA VREDNOST OBAVEZNICA – oznacava vrednost na koju obveznica glasi. Nominalna vrednost piše na obveznici.

NORMA - ucinak koji radnik mora ostvariti u jedinici vremena. Razlikuju se pojedinacne norme, grupne norme i organizacijske norme

NORMATIV- odreduje koliko treba necega utrošiti za odredenu proizvodnju ili uslugu. Normativ se izražava u novcanim ili naturalnim jedinicama.

NOVAC - predstavlja robu univerzalne vrednosti.

NOVCANA POLITIKA – oznacava nacin makroekonomske politike vlade koju sprovodi Barodna banka Srbije.

NOVCANI TOK – oznacava protok uplata i isplata u preduzecu.

O

OBICAJNO PRAVO - podrazumeva pravo koje proizilazi iz obicaja a ne iz zakonskih propisa

OBRT - oznacava pravno organizacioni oblik malog preduzetništva, gde se proizvodnja obavlja na zanatski nacin, ili primenom jednostavne tehnologije.

OBRTNIK - oznacava osobu vlasnika

OBRTNA SREDSTVA- novcana sredstva firme koja služe za proizvodnju ili trgovinu.

OBAVEZA- oznacava dug prema nekom pravnom ili fizickom licu.

OBVEZNICA - oznacava dužnicki vrednosni papir kojim se izdavalac obavezuje da ce isplatiti novcana sredstva oznacena u obveznici u odredenom roku i uz odredenu kamatu.

ODLUCIVANJE - oznacava proces u kojem se ispituju moguca rešenja i donose odluke. Kvalitetne odluke obicno se donose uz pomoc informacione tehnologije (racunari i programi za odlucivanje)

OPERATIVNI SISTEM - osnovni sistem programa za upravljanje racunarom. Za licne racunare najpoznatiji operativni sistem je MS DOS i Windows 95/98/2000/Xp/. Za velike racunare su UNIX i Windows NT.

ORGANIZACIJA - predstavlja udruživanje dve ili više osoba za obavljanje poslova

ORGANIZACIJA PREDUZETNIŠTVA – oznacava pravni oblik poslovanja preduzetništva. U Srbiji razlikujemo obrt - obrtnicko poslovanje i trgovacka društva-preduzeca. Trgovacka društva mogu biti društva kapitala i društva lica. Društva kapitala su deonicko društvo i društvo sa ogranicenom odgovornošcu. Društvo lica su javno trgovacko društvo i komanditno društvo.

ORGANIZACIONA KULTURA - oznacava sistem vrednosti, normi i obicaja koji su specificni za neku organizaciju

ORGANIZACIONA STRUKTURA - oznacava sistem veza i odnosa u organizaciji. Organizaciona struktura se oblikuje prema strategiji firme i sistemu upravljanja i rukovodenja.

ORTAKLUK - odnos dve ili više osoba koje ucestvuju u preduzetništvu.

OSNIVACKA ULAGANJA - predstavljaju ulaganja u toku procesa osnivanja i uvodenja u rad preduzeca.

OSNOVNA GLAVNICA - predstavlja iznos kapitala koji se unosi u preduzece. Iznos osnovne glavnice upisuje se u sudski registar. Osnovnu glavnicu mogu menjati odlukom osnivaci ili skupština društva.

OSNOVNA SREDSTVA - predstavlja svu imovinu koja je dužeg veka i nije financijska. Osnovna sredstva su obicno zgrade, zemljišta, oprema, vozila i nameštaj.

OTPREMNICA - oznacava dokument u kojem se navodi izlaz materjala iz skladišta.

P

PASIVA - oznacava pregled izvora sredstava iz kojih su finansirani pojedini oblici imovine.

PLANIRANJE - je pisano utvrdivanje ciljeva preduzeca.

PLATA - je naknada za obavljeni rad. Isplacuje se zaposlenima na osnovu ugovora o radu koji direktor u ime preduzeca sklapa sa zaposlenim. Plata se isplacuje mesecno kao akontacija godišnje naknade za rad. Na kraju poslovne godine radi se konacni obracun plate za svakog radnika.

PODATAK - predstavlja kodirane karakteristike nekog objekta

PREDUZECE - je pravna osoba koja obavlja privrednu delatnost radi sticanja dobiti. Prema obliku vlasništva razlikujemo preduzeca u državnom (društvenom), privatnom, zadružnom i mešovitom vlasništvu.

PREDUZETNICKA ORGANIZACIJA - oblik preduzetništva, najcešce trgovacko društvo, koje posluje preduzetnickom filozofijom koju ostvaruje preduzetnik. Karakteristike preduzetnicke organizacije su inovativnost, kreativnost i brzina.

PREDUZETNICKI UGOVOR - oznacava odnose izmedu trgovackog društva i ugovornih strana kao i odnose izmedu društva i clanova drugog društva. Tipovi preduzetnickih ugovora su: ugovor o vodenju poslova društva, ugovor o prenosu dobitka, ugovor o zajednici dobitka, ugovor o delimicnom prenosu dobitka, ugovor o zakupu pogona, ugovor o prepuštanju pogona.

PREDUZETNIŠTVO - predstavlja ukupnost preduzetnikovih znanja, veština i sposobnosti za uspešno vodenje poslova.

PREDUZETNIK - osoba koja je spremna preuzeti rizik pokretanja poslovnih poduhvata i osnivanja novog preduzetništva. Preduzetnika karakteriše inovativnost, kreativnost i sklonost ka poslovnom riziku.

PREDUZETNICKA IDEJA - oznacava zamisao o ponudi konkretnih materjalnih proizvoda ili usluga u skladu sa potrebama kupaca radi stvaranja dobiti.

PREDUZETNICKA PRAKSA - predstavlja prikupljanje kapitala i njegovo korišcenje u procesu proizvodnje ili trgovine za sticanje dobiti.

PREDUZETNICKE VEŠTINE - oznacava skup veština koje su nužne za uspešno preduzetništvo

PREDUZETNICKI MENEDŽMENT - oznacava menedžment koji je usmeren na razvojne strategije i uvodenje inovacija i promena u organizaciju.

PREDUZETNICKI PLAN - predstavlja detaljnu procenu i razradu preduzetnickog poduhvata. Preduzetnicki plan sadrži proizvode ili usluge koji se prodaju, potrebna finansijska sredstva, marketing metode, organizaciju rada, potrebne radnike, sistem upravljanja i rukovodenja.

PREDUZETNICKI TIM - oznacava rukovodstvo u preduzetnicki vodenoj firmi sa preduzetnikom..

PREDUZETNICKO DRUŠTVO - predstavlja takvo društvo koje karakteriše veliki broj inovativnih, kreativnih i preduzetnih osoba koje žele zapoceti licno preduzetništvo.

PONUDA - je obaveštenje kupcu o proizvodu ili usluzi koja je na prodaju po odredenim cenama.

POREZ - zajednicki izraz za sva davanja državi. Porezima se zadovoljavaju rashodi države.

POREZ NA DOBIT – oznacava porez na rad pravnih lica. Porez na dobit nastaje kao razlika prihoda i troškova.

POREZ NA DOHODAK – oznacava porez na dohodak lica.

POREZ NA DODATNU VREDNOST – oznacava vrstu poreza koji se placa na krajnju potrošnju. Ovaj porez u Srbiji iznosi 18%.

POREZ NA NEKRETNINE – oznacava vrstu poreza na stare nekretnine.

POTRAŽIVANJE - oznacava medusobni odnos kupaca i prodavca u kojem prodavac traži podmirenje duga za prodate proizvode ili usluge.

PRIVATIZACIJA - predstavlja prenos vlasništva sa države na fizicka ili pravna lica.

PRIVREDA - oznacava nauku koja se bavi proucavanjem zadovoljenja materjalnih potreba i želja ljudi.

PRIVREDNI RAZVOJ - oznacava povecanje životnog standarda stanovništva. Životni standard se obicno povecava radi ekonomskog rasta uz povecanje stepena industrijalizacije.

PRODAJA - predstavlja promenu vlasništva robe izmedu prodavca i kupca

PROFIT - oznacava razliku izmedu uloženih sredstava i troškova poslovne delatnosti

PROGRAM - je niz uputstava za racunar kako da izvrši odredeni zadatak

PROVIZIJA - naknada posredniku za obavljenu uslugu u nekom poslu. Obracunava se najcešce u ugovorenom procentu od vrednosti posla.

PROIZVODNOST - odnos izmedu proizvedene kolicine proizvoda i utrošenog rada.

R

RACIONALIZACIJA - skup postupaka za postizanje ušteda u poslovanju.

RACUN - isprava koju ispostavlja prodavac kupcu za prodate proizvode ili izvršene usluge. Racunom se dokazuje izvršenje nekog posla.

RACUN DOBITI I GUBITKA - prikazuje prihode i rashode na odredeni dan

RACUNOVODSTVO - oznacava funkciju u organizaciji ili preduzecu koja evidentira, analizira, tumaci poslovne dogadaje i proizvodi racunovodstva finansijske informacije. Racunovodstvo se može podeliti na knjigovodstvo, finansijsko racunovodstvo i upravljacko racunovodstvo.

RACUNOVODSTVENA NACELA I PRINCIPI - oznacava pocetna nacela kojim se iskazuju poslovni dogadaji utvrdeni racunovodstvenom teorijom.

RACUNOVODSTVENA POLITIKA - predstavlja pravila i postupke koja je preduzetnik ili rukovodstvo usvojilo za sastavljanje finansijskih izvještaja

RAD - oznacava izvršenje nekog posla u cilju izvršenja nekog cilja.

RENTABILNOST - odnos ostvarene dobiti i uloženih sredstava.

REVIZIJA - pregled poslovanja preduzeca koju obavljaju firme ovlašcene za reviziju.

RIZIK - u preduzetništvu predstavlja mogucnost donošenja pogrešne odluke i gubitka imovine. Preduzetnici nastoje rizik minimizirati i ukalkulisati ga u troškove poslovanja.

ROBA - proizvod ljudskog rada namenjen prodaji.

RUKOVODILAC - oznacava osobu koja obavlja rukovodenje i vodenje u preduzetništvu i preduzecu.

RUKOVOÐENJE - oznacava aktivnost planiranja i strucnog davanje uputstava izvršiocima za izvršenje radnih zadataka. Rukovodenjem se ostvaruju predvideni ciljevi u odredenom vremenskom razdoblju.

S

SKUPŠTINA - predstavlja upravljacki organ u trgovackim društvima ili organizacijama

SOFTWARE - oznacava uputstva i programe za rad racunara.

SPOLJNA TRGOVINA - podrazumeva trgovinu izmedu dve zemlje.

STATUT - skup pravila koja odreduju strukturu i poslovanje organizacije. Statut trgovackih društava donosi skupština trgovackih društava.

STECAJ - oznacava sudsko proglašenje nemogucnosti podmirenja svojih obaveza pravnog lica. U postupku stecaja odreduje se rasprodaja imovine i sredstava kako bi se podmirila dugovanja dužnicima.

STIMULACIJA - podsticaj za postizanje željenog cilja

STRATEGIJA (preduzeca) - plan razvojnih ciljeva i nacin njihovih ostvarenja. Strategijom se odreduje dugorocni smer kretanja organizacije.

STRUKTURA (preduzeca) - skup delova od kojih se preduzece sastoji i njihovi odnosi prema celini.

SISTEM - oznacava sve procedure i uputstva koje omogucuju ostvarenje nekog cilja.

Š

ŠEF - RUKOVODILAC

ŠTEDEONICA - oznacava finansijsku instituciju koja prikuplja sredstva gradana

ŠPEKULACIJA - oznacava posao koji se zakljucuje sa ciljem korišcenja poverljivih informacija u cilju sticanja velikih dobitaka

ŠTEDNJA - oznacava svako cuvanje novca ili materijalnih dobara

ŠTRAJK - oznacava prekid rada dok se ne ispune odredeni zahtevi lica koje ucestvuju u štrajku

ŠUM (komunikacije) - oznacava smetnje koje se pojavljuju u sistemu komuniciranja. Šum onemogucuje razumevanje upucene poruke primaocu

ŠKART - predstavlja u proizvodnji sve proizvode koji ne zadovoljavaju odredene tehnicke standarde ili kvalitet.

T

TAJNO DRUŠTVO - nastaje ugovorom kojim jedno lice (tajni clan) ulaže neku imovinsku vrednost u preduzece drugog lica (preduzetnika), te na osnovu toga uloga stice pravo ucešca u dobiti i u gubitku preduzetnika.

TAKTIKA - oznacava zbir metoda za sprovodenje strateških odluka.

TECAJ DEONICA - oznacava cenu po kojoj se obavlja kupoprodaja deonica.

TEKST PROCESOR – oznacava programski paket za obradu tekstova na PC racunaru. Najpoznatiji je MS WORD

TENDER- oznacava pisani poziv za ponudu za nadmetanje. Tender kupci obicno šalju svojim dobavljacima. U odredenim slucajevima kupac prodaje tender svim zainteresiranim dobavljacima.

TIM - grupa osoba koja zajednicki radi na ostvarenju cilja

TOVARNI LIST - oznacava dokumenat za pracenje robe u prevozu železnicom, brodom, cestom ili avionom.

TRANSNACIONALNA KOMPANIJA - oznacava pojam za preduzeca koje posluju u dve ili više zemalja a medusobno su povezana zajednickim vlasništvom ili upravljanjem. Transnacionalna kompanija i multinacionalna konmpanija obicno se upotrebljavaju kao sinonimi.

TRGOVAC - oznacava posrednika izmedu proizvodnje i potrošnje. Trgovac nabavlja robu i osigurava skladištenje i prodaju robe

TRGOVINSKI BILANS – oznacava razliku izmedu ukupnog izvoza i uvoza države. Povoljan je trgovinski bilans ako ukupan izvoz premašuje ukupan uvoz.

TROŠAK - rashod za ostvarenje odredenog ucinka ili cilja.

TRŽIŠTE - predstavlja prostor gde se nalaze ponuda i potražnja robe.

TRŽIŠTE KAPITALA - oznacava sva medusobno povezana tržišta finansijskog kapitala (novca i vrednosnih papira)

TVRDI DISK – oznacava spoljnu memoriju PC racunara. Na svakom disku nalaze se glave za citanje i pisanje. Kapacitet im se izražava u MB ili GB.

U

UCINAK - predstavlja rezultat poslovanja preduzetništva-preduzeca. Ucinak može biti u obliku proizvoda ili usluga.

UGOVOR - saglasnost fizickih ili pravnih lica za nastanak pravnog odnosa.

UGOVOR O RADU – oznacava ugovor o radnom odnosu u preduzecu koji se sklapa izmedu poslodavca i posloprimca (zaposlenog). Ugovor se sklapa na odredeno ili neodredeno vreme.

UGOVOR O DJELU – oznacava ugovor kojim se izvodac obavezuje da izvrši odredeni posao a narucilac ce izvršiti uplatu.

UGOVOR O NAJMU – oznacava ugovor kojim se najmodavac obavezuje da ce najmoprimcu dati odredeni prostor ili stvar na upotrebu uz placanje odgovarajuce najamnine.

UKUPNI PRIHOD - predstavlja sve prihode preduzeca.

UPLATA - svaki primitak novcanih sredstava.

UPRAVA - sastoji se od jedne ili više lica (direktori) ciji se broj odreduje statutom (ugovorom). Ako se uprava sastoji od više lica jedna se od njih mora imenovati za predsednika. Clanom uprave može biti svako fizicko lice koje je potpuno poslovno sposobna. Uprava vodi poslove društva na licnu odgovornost.

UPRAVLJANJE - organizacijska funkcija i proces. Proces upravljanja sastoji se od planiranja, organizacije, rukovodenja i kontrole. Funkciju upravljanja u preduzecu vrše vlasnici ili njihovi predstavnici.

UPRAVLJACKI INFORMACIJSKI SISTEM - predstavlja poslovni sistem podržan racunarom za uspešno upravljanje i rukovodenje u preduzecu ili organizaciji

UPRAVNI ODBOR - organ u kojem se nalaze vlasnici ili njihovi predstavnici i odlucuju o poslovnoj strategiji i ostvarenim rezultatima preduzeca.

UVOZ - nabavka robe ili usluga u inostranstvu.

UZORAK - primerak neke robe.

V

VALUTA - oznacava novcanu jedinicu neke zemlje.

VAUCER - oznacava dokument da je neka obaveza placena. Vaucer se može koristiti umesto novca i slican je ceku.

VIRMAN - oznacava nalog banci ili zavodu za platni promet da izvrši odredenu novcanu transakciju.

VLASNIŠTVO - pravo posedovanja i raspolaganja proizvodnim i potrošnim sredstvima.

VOÐENJE - oznacava mogucnost uticanja na druge ljude da izvršavaju zadatke vode.

VREDNOVANJE RADA- oznacava postupak procene vrednosti poslova na radnom mestu. Svaka se procena obavlja analitickim metodama kojima se rašclanjuju radni zadaci na radnom mestu. U praksi se za vrednovanje koriste metode procene sa rangiranjem, klasifikacijom, poredenjem zahteva, bodovanja.

VREDNOSNI PAPIR - pisana isprava o posedovanju nekog prava. Najpoznatiji vrednosni papiri su deonice i obveznice.

Z

ZAKUP - ugovor kojim jedna strana daje drugoj strani neku stvar na odredeno vreme i uz odredenu naknadu.

ZAJEDNICKI PODUHVAT – oznacava ugovorno povezivanje dva ili više preduzetnika koji ce zajednicki izvršiti neki posao.

ZAJEDNICKO TRŽIŠTE – oznacava sporazum dve ili više država o uspostavljanju carinske unije i slobodne trgovacke zone.

ZALIHE - predstavljaju proizvedenu robu namenjenu prodaji.

ZALOG – oznacava mogucnost da dužnik iz stvari dužnika naplati svoje potraživanje.

ZANATLIJA - strucna osoba koja je kvalifikovana i ovlašcena za vodenje zanatske radnje - obrta.

ZATEZNA KAMATA - oznacava iznos kamate koja se dužniku naplacuje u slucaju zakašnjenja placanja obaveze

ZAVRŠNI RACUN - konacni obracun na kraju godine stanja i poslovanja organizacije.

ZEMLJIŠNE KNJIGE – oznacavaju evidenciju u knjigama kod opštinskih sudova zemljišta i nekretnina.

ZLATNI PADOBRANI – oznacava stavku u menadžerskim ugovorima koja im omogucava velike isplate ukoliko moraju prekinuti menadžerski ugovor.

Ž

ŽIRANT - osoba koja preuzima obavezu da ce dužniku ispuniti obavezu, ako to ne ucini dužnik.

ŽIRO-RACUN - oznacava racun preko kojeg pravne osobe vrše placanja u zavodu za platni promet.

ŽIVOTNI STANDARD- oznacava visinu zadovoljavanja materjalnih i kulturnih potreba stanovništva. Najcešce se standard meri mogucnošcu kupovine proizvoda i usluga prosecnom platom

ŽIVOTNI VEK PRODAVNICE – oznacava vreme razvoja, uspešnog poslovanja i pada prodaje u prodavnici.


4245