O ekonomskom savetu

Ekonomski savet SNS za Opštinu Odžaci ima za cilj da kreira i unapređuje preduzetničku infrastrukturu i ekonomski razvoj opštine sa ciljem unapređenja poslovnih aktivnosti pre svega malih, srednjih preduzeća i preduzetnika a sve u cilju proširivanja proizvodnje i zapošljavanja

Vizija Ekonomskog saveta Opštine Odžaci je savremena savetodavna funkcija u oblasti tržišne privrede i ekonomije, koja je snažan, kvalitetan, pouzdan i kompetentan partner u konsaltingu za oporavak i sistemski razvoj tržišne privrede i ekonomije opštine, osposobljenih da se ravnopravno nadmeću u tržišnoj konkurenciji sa poslovnim partnerima i izazovima iz Srbije, Evrope i sveta.

Misija Ekonomskog saveta Opštine Odžaci je studija i razvoj naučno zasnovane sistemske metodologije u formi strategijskog koncepta “naučne i biznis baze”, čija implementacija u realni sistem treba da doprinese promeni i oporavku ukupnog privrednog i ekonomskog ambijenta, na nivou Opštine Odžaci, shodno aktuelnoj Strategiji razvoja MSP i preduzetništva, usaglašeno sa zakonskim rešenjima, standardima EU, i savremenim tržišnim kretanjima.

Cilj Ekonomskog saveta Opštine Odžaci jeste potpuno sistemsko i edukativno osposobljavanje lokalne samouprave za razvoj MSP i preduzetništva.

Zadaci  Ekonomskog saveta Opštine Odžaci

 1. Unapređenje i kreiranje preduzetničke infrastrukture u opštini koji se posebno odnosi na ekonomiju malih, srednjih preduzeća i preduzetništva kroz investiciona ulaganja.
 2. Popisivanje svih privrednih kapaciteta opštine i analitika privrednih delatnosti u opštini.
 3. Pomoć u osnivanju start – ap preduzeća, formiranje biznis inkubatora i pomoć u marketingu u prodaji roba i usluga preduzećima koja imaju delatnost na teritoriji opštine.
 4. Organizacija sajmova zapošljavanja, kao i organizacija prekvalifikacija u skladu sa potrebama investitora.
 5. Informisanje lokalnih medija o privrednim aktivnostima.
 6. Otvaranje mogućnosti za regionalnu saradnju malih, srednjih preduzeća i preduzetnika, najpre u regionima u Srbiji a kasnije saradnja sa sličnim regionima u Evropskoj Uniji.
 7. Razvoj ekološkog menadžmenta,
 8. Humanitarne aktivnosti.
 9. Organizacija različitih manifestacija sa ciljem marketinškog unapređenja opština.

Pitanja koja se tiču razvoja malih, srednjih preduzeća i preduzetništva u opštini:

 1. Definisanje menadžmenta MSP
 2. Mesto i uloga MSP u nacionalnoj ekonomiji
 3. Snage i slabosti MSP
 4. Faktori koji utiču na brži razvoj MSP
 5. Razvoj menadžmenta u MSP
 6. Model preduzetničkog menadžmenta razvoja MSP
 7. Problematika pokretanja novog biznisa
 8. Procedure pokretanja i osnivanja novog biznisa
 9. Pravne forme organizovanja biznisa
 10. Izrada biznis plana
 11. Inovacije, produktivnost, poslovna izvrsnost, i konkurentnost MSP
 12. Životni ciklus preduzeća

Pitanja koja se odnose na menadžment modele strategijskog razvoja preduzeća:

         1. Biznis inkubatori kao model razvoja MSP

 • Specifičnosti u razvoju biznis inkubatora
 • Koncept razvoja i vođenja biznis inkubatora
 • Predlog rešenja za zazvoj biznis inkubatora u Srbiji
 •  2. Klasteri kao model razvoja MSP

 • Uloga i značaj razvoja klastera u sektoru MSP
 • Klasteri u funkciji konkurentnosti MSP
 • Koncept razvoja i vođenja klastera
 • Predlog rešenja za razvoj klastera u Srbiji

Po pitanju razvoja ekološkog menadžmenta u MSP:

 1. Koncept održivog razvoja
 2. Održivi razvoj i implikacije na privredne subjekte
 3. Lokalni održivi razvoj i lokalni ekološki akcioni plan
 4. Razvoj ekološke svesti
 5. Ekološki menadžment sistemi zaštite životne sredine
 6. Ekološka podobnost proizvoda
 7. Ekološki standardi EU za integrisane dozvole za rad MSP

Ekonomski savet
Srpske Napredne Stranke

 

 

 


4255